Menu

Často kladené dotazy

 • Co je obsahem smlouvy o poskytování právních služeb a kdy se s klientem uzavírá?

  S klienty vždy na první schůzce projednáme nejen jejich případ, ale také náš vzájemný vztah klient – advokát, při jehož úpravě postupujeme v souladu se zákonem o advokacii a v souladu se stavovskými předpisy ČAK. Klientovi předložíme návrh smlouvy o poskytování právních služeb a odpovíme na případné dotazy. Smlouva upravuje zejména naše povinnosti, odměnu a dále předmět právní pomoci, tedy jaké služby a v jakém rozsahu budou klientovi poskytovány.

 • Jak je upraven vzájemný vztah klient advokát?

  Vzájemný vztah s klientem je vždy upraven na základě smlouvy o poskytování právních služeb. Jako advokáti jsme vázáni nejen obecnými právními předpisy jako je občanský zákoník, ale také speciálními - zákonem o advokacii, který vymezuje jednotlivá práva a povinnosti, ale též pravidly profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky tak, jak je vydalo představenstvo České advokátní komory ve svém usnesení č.1/1997 ze dne 31.října 1996.

 • Jak se stanoví odměna za poskytnuté služby?

  1. Obecně je s advokátem možné upravit odměnu buď - mimosmluvně, tedy dle advokátního tarifu, který přesně stanoví odměnu za jednotlivé advokátem poskytnuté služby, nebo

  2. Smluvně, kdy s klientem dojednáme konkrétní výši odměny za každý jednotlivý úkon, popřípadě za celkovou právní službu.

  V mimořádných případech uzavíráme s klienty i smluvní odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci.

 • Kdo hradí odměnu v případě soudního sporu?

  Obecně platí, že v případě soudního sporu hradí náklady řízení ta strana, která je ve sporu méně úspěšná. Do těchto nákladů se započítává nejen soudní poplatek, ale také náklady na právní zastoupení advokátem. S klienty máme uzavřenou smlouvu, dle které postupujeme a po ukončení zastupování klientovi naše služby vyúčtujeme dle smlouvy. Náklady řízení určené dle rozhodnutí soudu jsou finančními prostředky klienta. Dle etického kodexu však nesmí být naše odměna nižší než soudem přisouzené náklady na právní zastoupení advokátem, což je standardně obsaženo ve smlouvě o poskytování právních služeb.